Beauty Formulas poru attīroši plāksteri ar zeltu 6s

Product Code: 5012251013000
Availability: In Stock
2.00€
BEAUTY FORMULASCLEANSING NOSE PORE STIPRS / DEGUNA PORU ATT?RO?AS STR?MELES 6gab. Ar att?ro??m ogl?m un piparm?tru e??u. Pal?dz izcelt net?rumus, taukus un citas poru aizsprostojo?as nepiln?bas t?r?kai ?dai. Dermatolo?iski p?rbaud?ts. Rezult?ti ir nekav?joties, atst?jot ?du j?tamies t?r?k un t?r?k. Lieto?ana: samitriniet deguna zonu, str?mele nelips pie sausas ?das. Nosusiniet sausas rokas un novelciet aizsargpl?vi no str?meles. Uzlieciet melno str?meli uz samitrin?t? deguna un ar glud?m kust?b?m piespiediet pie t?, nodro?inot cie?u kontaktu ar ?du. Atst?jiet str?meli iedarboties uz 10-15min?t?m. Kad str?mele s?ks palikt cieta un st?va, to var no?emt. L?n?m velciet no viena st?ra uz centra pusi. Ja str?mele ir p?r?k stingri pielipusi un ir s?p?gi to no?emt, samitriniet str?meli un degunu un uzman?gi no?emiet. Uzman?bu: Nelietot zon?s, kur ir akne un pumpas, iekaisums, apdegums, saules apdegums vai p?r?k sausa ?da. Ieteicams lietot 1-2x ned???, ne vair?k k? 3 reizes ned???.

Write a review

Note: HTML is not translated!