DERMA V10 Q10 Day/night cream collagen 50ml

Product Code: 5060337729802
Availability: In Stock
2.50€
DERMA V10 DAY CREAM / DIENAS KR?MS 50ml Mirina ?du, satur koenz?mu Q10 un karnit?nu. Piem?rots visiem ?das tipiem. ?is dienas kr?ms ir speci?li izstr?d?ts, lai mitrin?tu, toniz?tu un aizsarg?tu ?du. Unik?lais koenz?ma Q10 un karnit?na sajaukums atst?j ?du j?tamies svaigi, toniz?ti un starojo?i. Lieto?ana: uzman?gi att?riet seju un kaklu. Uzkl?jiet kr?mu un maigi ar pirkstu galiem iemas?jiet ?d?, l?dz tas piln?b? absorb?jas taj?. Ir ide?li piem?rots k? kosm?tikas b?ze. Uzman?bu: izvairieties no kontakta ar ac?m. Ja t?ds rodas, skalojiet ar ?deni nekav?joties.

Write a review

Note: HTML is not translated!