Beauty Formulas charcoal detox cleanser 150ml

Product Code: 5012251012256
Availability: In Stock
1.75€
BEAUTY FORMULAS CHARCOAL DETOX CLEANSER / OGLES DETOKSIK?CIJAS ATT?RO?S SEJAS MAZG??ANAS L?ZEKLIS 150ml Pal?dz c?n?ties ar ?das nepiln?b?m un lieko e??u. Atst?j ?du j?tamies att?r?tu un atsvaidzin?tu. ?is detoksik?cijas att?ro?ais risin?jums pal?dz samazin?t ?das nepiln?bas! Tas ir pirmais solis, lai atjaunotu?das t?r?bu, nomazg?tu kosm?tiku, atlikumus un lieko e??u. Akt?v?s ogles formula tiek l?dz dzi??kajiem net?rumiem, at?aujot tos vienk?r?i aizskalot prom. Atst?j J?su ?du j?tamies ar katru reizi arvien t?r?ku! Lieto?ana: Lietojiet 2x dien?. Piem?rots ikdienas lieto?anai. Samitriniet seju un kaklu. Iespiediet l?dzekli plaukst?, s?kl? vai mazg??anas lupati??. Nosusiniet seju sausu. Uzman?bu: Izvairieties no kontakta ar ac?m.Ja t?ds rodas, mazg?jiet ar t?ru, siltu ?deni. Lietojiet tikai k? nor?d?ts. Tikai ?r?gai lieto?anai. Tur?t prom no b?rniem pieejam?m viet?m.

Write a review

Note: HTML is not translated!