Beauty Formulas exfoliating facial wash Tea Tree 150ml

Product Code: 5012251010412
Availability: In Stock
1.75€
BEAUTY FORMULAS AUSTRALIAN TEA TREE EXFOLIATING FACIAL WASH / AUSTR?LIJAS T?JAS KOKA P?LINGA SEJAS MAZG?JAMAIS L?DZEKLIS 150ML Maigs, neabraz?vs, putojo?s l?dzeklis. Dzi?i att?ro?s un mitrino?s bez sausin??anas. Beauty Formulas T?jas koka e??a n?k no Austr?lijas. Tas ir dab?gs antibakteri?ls l?dzeklis, kam piem?t vair?kas labv?l?gas ietekmes un antiseptiskas ?pa??bas. Dzi?i att?ro?a, putojo?a sejas mazg??ana efekt?vi no?em net?rumus, kosm?tiku un citus piemais?jumus t?r?kai, svaig?kai sejai. Hidroksisk?be nodro?ina maigu p?lingu un saglab? ?du t?ru un vesel?gu. Lietojiet regul?ri, lai pal?dz?tu ?dai pret defektiem un samazin?tu taukaim?bu bez p?rliekas sausin??anas. Piem?rots jebkuram ?das tipam. Lieto?ana: K?rt?gi saputojiet un uzkl?jiet uz mitras sejas. Viegli iemas?jiet ?d? un tad noskalojiet ar t?ru, siltu ?deni. Uzman?bu: Izvair?ties no kontakta ar ac?m. Ja t? notiek, k?rt?gi izskalojiet ar siltu, t?ru ?deni. Tikai ?r?gai lieto?anai. Nelietot b?rniem, kas jaun?ki par 3 gadiem.

Write a review

Note: HTML is not translated!