Beauty Formulas sejas skrubis ar ogli 150ml

Product Code: 5012251012249
Availability: In Stock
1.75€
BEAUTY FORMULAS CHARCOAL FACIAL SCRUB / OGLES SEJAS SKRUBIS 150ml Dzi?a p?linga formula. Pal?dz c?n?ties ar melnajiem punkti?iem un att?ra poras. Efekt?vs sejas skrubis, kura formula satur akt?vo ogli. Mikrobisk?s zemes aproko?u s?klas skrub? seju, taj? pa?? laik? ogles ?magn?ta? sp?ks absorb? nepiln?bas. Produkts izstr?d?ts, lai dzi?i att?r?tu ?du, to atst?jot j?tamies svaigi un vesel?gi. Lieto?ana: lietot 1-2 reizes ned???. Maigi iemas?jiet t?r?, samitrin?t? ?d?, izmantojot ap?veida kust?bas gan uz sejas, gan kakla. Maigi nomazg?jiet un nosusiniet seju sausu. Uzman?bu: Izvairieties no kontakta ar ac?m.Ja t?ds rodas, mazg?jiet ar t?ru, siltu ?deni. Lietojiet tikai k? nor?d?ts. Tikai ?r?gai lieto?anai. Tur?t prom no b?rniem pieejam?m viet?m.

Write a review

Note: HTML is not translated!