Rapide DP-60 Maintenance Penetrating Releasing Cleaning Lubricant Car Spray 250ml

Product Code: 5019702950891
Availability: In Stock
8.90€
ASTONISH CAR CARE L�DZEKLIS AUTO SALONA T�R��ANAI 750ML Lielisks t�r��anas l�dzeklis automa��nas salonam ar� s�dek�iem un gr�das pakl�ji�iem. Ide�ls dab�g�m vai sint�tisk�m ��iedr�m. Lieto�ana: test�t uz maza neuzkr�to�a apgabala pirms lieto�anas. Sagatavot virsmu, likvid�jot lieko net�rumus un izs�kt ar putek�s�c�ju. Izsmidziniet produktu uz virsmas. No�emt putas no virsmas ar t�ru mitru lupatu. P�rslauc�t ar dvieli vai sausu dr�ni�u. �auj no��t piln�b� pirms t� izmanto�anas. Uzman�bu: Sarg�t no b�rniem. Izvair�ties no aerosola ieelpo�anas. Nepie�aut nok���anu uz �das un ac�s. Ja nok��st ac�s tad nekav�joties t�s skalot ar lielu daudzumu �dens un mekl�t medic�nisku pal�dz�bu. Ja nor�ts, nekav�joties mekl�t medic�nisku pal�dz�bu un uzr�d�t iepakojumu vai t� mar��jumu. Mazg�t rokas p�c katras lieto�anas. Ra�ot�js: The London Oil Refining Company Ltd, Lielbrit�nij�/ Ra�ots: Lielbrit�nij�. Import�t�js: SIA "EUROPICK", Info@europick.lv, www.europick.lv, T.22185301

Write a review

Note: HTML is not translated!
Tags: 323755 |